HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Alle instructeurs van HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard (hierna te noemen: HOC Hoeksche Waard) zullen, naar hun beste vermogen, ernaar streven elke hond de meest adequate begeleiding te geven, waarbij het welzijn van de hond uitgangspunt behoort te zijn.


Artikel 2
Alle instructeurs zullen de grenzen van hun deskundigheid, werkend op het terrein van honden, in acht nemen. Zij zullen zich onthouden van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.

Artikel 3
Alle instructeurs zullen de cursisten en hun hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons. Zij zullen feiten van vertrouwelijke aard, aan hen toevertrouwd, te allen tijde respecteren.


Artikel 4
Alle honden, ongeacht de leeftijd of het ras, zijn welkom. Loopse teven worden ten tijde van hun loopsheid niet toegelaten op het trainingsveld. Indien honden een besmettelijke ziekte hebben, zoals bijvoorbeeld kennelhoest, is het – ter voorkoming van verspreiding van het virus – eveneens niet toegestaan met deze honden naar de trainingen te komen.


Artikel 5
Iedere cursist is zelf aansprakelijk voor eventuele schade aangericht door zijn of haar hond aan derden. Cursisten dienen derhalve zelf zorg te dragen voor een dekkende WA-verzekering.


Artikel 6
Cursisten van HOC Hoeksche Waard zijn geen jaarlijkse contributie verschuldigd. Alleen bij de eerste inschrijving van een hond is een vergoeding voor administratiekosten verschuldigd ten bedrage van € 6,00.


Artikel 7
Inschrijven voor cursussen kan geschieden online, via de e-mail en telefonisch. De inschrijving wordt op een zo kort mogelijke termijn aan de cursist bevestigd. Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling. Indien bij aanvang van de cursus het verschuldigde cursusgeld niet is voldaan, heeft HOC Hoeksche Waard, anders dan nadrukkelijk overeengekomen, het recht de cursist te weigeren. Voor het rappelleren van openstaande facturen zal telkens een bedrag groot 

€ 5,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8
In geval van calamiteiten kan HOC Hoeksche Waard beslissen over te gaan tot restitutie van het cursusgeld c.q. een tegoedbon geven voor een latere cursus. 

Artikel 9
HOC Hoeksche Waard verplicht zich, ingeval van prijsstijgingen, de cursisten tijdig, doch in ieder geval uiterlijk per het moment van inschrijven, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 10
Mensen die kunnen aantonen dat zij recent hun hond uit een Nederlands asiel hebben gehaald, krijgen de eerste cursus voor de helft van de prijs.


Artikel 11
Cursisten die verhuizen, dienen hun adreswijziging tijdig kenbaar te maken, zodat ze te allen tijde bereikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor een wijziging van het e-mailadres.


Artikel 12
In geval de weersomstandigheden van dat moment c.q. de weersomstandigheden in voorgaande dagen de conditie van het veld zodanig hebben verslechterd dat er niet op verantwoorde wijze les gegeven kan worden, zal op de website (www.hondenopleidingscentrum.nl) onder de rubriek “Weerlijn” worden aangegeven of en zo ja, welke lessen worden afgelast c.q. verschoven. Daarnaast kan de “Weerlijn” telefonisch worden geraadpleegd (0186-662780). Op doordeweekse dagen zullen eventuele afgelastingen om 18.00 uur worden vermeld op de website en op het bandje van de “Weerlijn”. Op zaterdagochtend gebeurt dit om 08.00 uur.


Artikel 12
Ter voorkoming van overlast voor anderen, is iedere cursist verplicht een poepzakje bij zich te hebben, opdat eventuele ongelukjes op het trainingsveld adequaat opgeruimd kunnen worden.


Artikel 13
Bij de eerste les dienen de cursisten hun inentingsboekje mee te nemen, opdat nagegaan kan worden of de honden afdoende zijn ingeënt. 


Artikel 14
De minimumleeftijd om in een cursus de hond te mogen handlen is 14 jaar. Voor kinderen die jonger zijn dan 14 jaar is een speciaal op kinderen gerichte cursus (Kiddocursus) mogelijk. Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website.


Artikel 15
HOC Hoeksche Waard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de Federatie Hondensport Nederland (FHN). Alle landelijke examens zullen worden afgenomen door een keurmeester van de FHN.


Artikel 16
Naast de door HOC Hoeksche Waard verstrekte informatie via de website, worden regelmatig per e-mail nieuwsberichten verzonden naar cursisten. Het aan HOC Hoeksche Waard verstrekte mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt.

Artikel 17
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien behoudt HOC Hoeksche Waard zich het recht voor, in alle redelijkheid en billijkheid, achteraf te beslissen.